Statuten Ons Verbond - KVTHVM VZW

VOORAF

Tussen ondergetekend, zijnde natuurlijke persoon:
 • Albrecht Van de Gucht
is in het jaar 1949 de vereniging zelf opgericht, is op 1/08/2002 overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk (hierna `vzw` genoemd) op te richten overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019 (hierna `WVV` genoemd), en daartoe unaniem volgende statuten te aanvaarden:

I. DE VERENIGING

Artikel 1. Benaming

De vereniging wordt `Ons Verbond - Katholiek Vlaams Technisch Hoogstudenten Verbond Mechelen` genoemd, afgekort `Ons Verbond - KVTHVM`.
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van een rechtspersoon, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting "vzw", samen met volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de rechtspersoon, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon.

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De zetel van de vzw is gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver,Jan Pieter De Nayerlaan 5, gelegen in het Vlaams-Gewest.
Het bestuur is bevoegd om de maatschappelijke zetel binnen België te verplaatsen binnen hetzelfde taalgebied.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de Algemene Vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 3. Belangeloos doel en voorwerp van de vzw

De vzw stelt zich tot belangeloos doel: Ons Verbond- KVTHVM is opgericht als overkoepelende VZW voor de Studentenverenigingen van Thomas More op campus “De Nayer” te Sint-Katelijne-Waver. De vereniging richt zich er toe ondersteuning te bieden aan de andere verenigingen en zorgt voor communicatie binnen het schoolgebeuren tussen de campus (met name “Studentenvoorzieningen”, “Thomas More” en “KU Leuven”, als een van de voorgenoemden van naam verandert, wordt dit in de statuten aangepast) en het verenigingsleven. Organiseren van culturele activiteiten en zorgt voor behoud van studentikoziteit binnen de erkende verenigingen.
Het voorwerp, ofwel de concrete activiteiten waarmee de vzw haar doelstellingen verwezenlijkt, zijn onder meer:
 • Openingsstunt
 • Ondersteuning voor de werking van `t Zaaltje.
 • Organisatie van de sportcompetitie tussen de verschillende verenigingen
 • Het ondersteunen en de belangen verdedigen van de verenigingen van Campus De Nayer
Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.
Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

Artikel 4. Duur van de vzw

De vzw is opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk moment ontbonden worden.

Artikel 5. De kleuren

De kleuren van Ons Verbond - KVTHVM zijn zwart-geel-groen. De kleuren zwart-geel duid op het feit dat Ons Verbond - KVTHVM een Vlaamse vereniging is, de kleur groen staat voor de historische kleur van “De Nayer”.

Artikel 6. Het schild

 • Het schild van Ons Verbond - KVTHVM is gevierendeeld met een hartschild. Het schild meet 70 bij 50 cm.
 • Het eerste kwadrant bevat de clubkleuren met het zirkel. In het zirkel is de afkorting VCF verwerkt, wat staat voor Vivat, Crescat, Floreat (leve, groeie, bloeie). Het monogram komt van het voormalige THVM.
 • Het tweede kwadrant toont het wapenschild van gemeenste Sint-Katelijne-Waver na de fusie met Onze-Lieve-Vrouw-Waver. De wapenschilden komen respectievelijk van de familie Bertout en da familie van Ruysschen.
 • In het derde kwadrant staat de Vlaamse Leeuw
 • Het vierde kwadrant toot Het steen, wapenschild van stand Antwerpen
 • Het hartschild bestaat uit de letters KVTHV, stande voor Katoliek Technisch Hoogstudenten Verbond

II. LIDMAATSCHAP

Artikel 7. Leden en toegetreden leden

In de vzw zijn er gewone leden (hierna `leden`) en toegetreden leden.
Leden worden opgenomen in de Algemene Vergadering van de VZW Ons Verbond - KVTHVM
Toegetreden leden zijn leden die deelnemen aan activiteiten georganiseerd door de vzw, maar daarom geen deel uitmaken van de algemene vergadering.

Artikel 8. Aantal leden

Er zijn minstens 4 leden.

Artikel 9. Lidmaatschap van leden

Elke natuurlijke persoon kan zich kandidaat stellen als lid.
De inhoudelijke voorwaarden om tot de vzw als lid toe te treden zijn de volgende:
 • Studeren aan Campus De Nayer of Lid zijn van een erkende vereniging van Campus De Nayer
 • Praeses bij een erkende vereniging van Campus De Nayer
 • Of Oud-studenten of externen omwille van bepaalde capaciteiten

Artikel 10. Rechten en plichten van leden

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsook, in zoverre er geen commissaris is benoemd, de notulen en besluiten van de algemene vergadering, van het bestuursorgaan en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van het register overeenkomen. De stukken kunnen niet worden verplaatst. Daarnaast hebben alle leden alle rechten en plichten die in het WVV vastgelegd zijn.
Daarnaast hebben zij ook volgende plichten:
 • De belangen van de vzw of één van haar organen niet te schaden. De statuten van de vereniging als ook de besluiten van haar organen na te leven.

Artikel 11. Lidmaatschapsbijdrage van leden

De leden moeten geen lidmaatschapsbijdrage betalen.

Artikel 12. Ontslagneming van leden

Elk lid kan op elk moment uit de vzw ontslag nemen door dat ontslag per e-mail bekend te maken aan het Bestuur.
Daarnaast wordt een lid geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden en vervalt het lidmaatschap bijgevolg onmiddellijk en automatisch:
 • Wanneer het lid niet meer voldoet aan de voorwaarde(n) om lid te zijn in de vzw
 • Wanneer een lid in een bepaalde hoedanigheid lid was van de Algemene Vergadering en hij of zij deze hoedanigheid verliest

Artikel 13. Schorsing van leden

Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vzw, kan het Bestuur het lidmaatschap schorsen in afwachting van de Algemene Vergadering waarop beslist wordt over de beëindiging van het lidmaatschap.

Artikel 14. Uitsluiting van leden

Het lidmaatschap van een lid kan op elk moment worden beëindigd door een bijzonder besluit van de Algemene Vergadering, bijeengeroepen door het Bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van de leden, met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.
De uitsluiting wordt geagendeerd met alleen de naam. Het lid wordt door de voorzitter van het Bestuur geïnformeerd over de motieven voor de uitsluiting. Het lid moet worden gehoord op de Algemene Vergadering en kan zich laten bijstaan door een advocaat.
De stemming over het beëindigen van het lidmaatschap van een lid is geheim.

Artikel 15. Uitsluiting van rechten op het bezit van de vzw

Geen enkel lid of toegetreden noch de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid, kunnen enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de vzw.Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen.
Deze uitsluiting van rechten op het bezit van de vzw geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vzw, enz.

Artikel 16. Aansluiting van toegetreden leden

Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die de doelstellingen van de vzw ondersteunt, kan zich kandidaat stellen als toegetreden lid.
De voorwaarden om tot de vzw als toetredend lid aan te sluiten zijn de volgende: • Elke persoon die studeert aan Campus De Nayer

Artikel 17. Rechten en plichten van toegetreden leden

Toegetreden leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten worden omschreven.

Artikel 18. Bijdrage van toegetreden leden

De toegetreden leden moeten geen bijdrage betalen.

Artikel 19. Ontslagneming van toegetreden leden

Elk toegetreden lid kan op elk moment uittreden uit de vzw Daarnaast wordt een toegetreden lid geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden: • Wanneer het toegetreden lid niet meer voldoet aan de voorwaarden om toegetreden lid te worden in de vzw.

Artikel 20. Beëindiging van lidmaatschap van toegetreden leden

Het lidmaatschap van een toegetreden lid kan op elk moment worden beëindigd door het Bestuur.
Het lidmaatschap van een toegetreden lid-natuurlijk persoon eindigt van rechtswege bij overlijden.

III. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21. Samenstelling van de Algemene Vergadering

 • De Algemene Vergadering bestaat uit de leden.
 • De Twee hoogste in functie die aanwezig kunnen zijn van het praesidium van Ons Verbond - KVTHVM
Zij wordt voorgezeten door de Praeses van het bestuur, bij diens afwezigheid door VicePraeses bij diens afwezigheid door Quaestor.

Artikel 22. Bevoegdheden van de Algemene Vergadering

De volgende exclusieve bevoegdheden worden uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend:
 1. De wijziging van de statuten van Ons Verbond - KVTHVM
 2. De wijziging van de statuten van de verenigingen van Thomas More De Nayer moeten meegedeeld worden
 3. De praeses van een nieuw opgerichte studentenvereniging kan pas stemrecht verkrijgen na erkenning van studentenvoorzieningen van Thomas More
 4. De afzetting van de bestuurders en het bepalen van diens eventuele bezoldiging
 5. De benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van diens eventuele bezoldiging
 6. De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen
 7. De goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting
 8. De ontbinding van de vereniging
 9. De uitsluiting van een lid
 10. De omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming
 11. Om een 'inbreng om niet' van een algemeenheid te doen of te aanvaarden
 12. Alle gevallen waarin deze statuten dat bepalen

Artikel 23. Vergaderingen van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering moet minstens één maal per jaar worden bijeengeroepen en dit binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar.
Het Bestuur kan een Algemene Vergadering bijeen roepen wanneer zij dit nodig acht, in de gevallen bepaald bij de wet of de statuten of wanneer ten minste 1/5 van de leden het vraagt.

Artikel 24. Uitnodiging en agenda van de Algemene Vergadering

De uitnodiging wordt minstens vijftien dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle leden, bestuurders en commissarissen verstuurd per e- mail op het adres dat deze daartoe laatst heeft opgegeven.
De uitnodiging bevat de datum, uur en plaats van de Algemene Vergadering, evenals een ontwerp van agenda.
Aan de leden, de bestuurders en de commissarissen die erom verzoeken wordt onverwijld en kosteloos een kopie verzonden per mail van de stukken die krachtens het WVV aan de AlgemeneVergadering moeten worden voorgelegd.
Elk door ten minste 1/5 van de leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht. Het moet uiterlijk 5 dagen voor het tijdstip van de Algemene Vergadering aan het Bestuur bezorgd worden.

Artikel 25. Toegang tot de Algemene Vergadering

Om te kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering moeten de leden zich 3 dagen voor het tijdstip van de Algemene Vergadering bevestigen van het aanwezig zijn.

Artikel 26. Aanwezigheidsquorum op de Algemene Vergadering

Om op een geldige manier te beraadslagen moet minstens 1/2 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering.
Bij volgende beslissingen moet minstens [2/3] van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn:
 • Wijziging aan de statuten
 • Ontslaan bestuurder
Ingeval op de eerste vergadering minder dan het minimum vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden. Die kan geldig beraadslagen en besluiten en de wijzigingen aannemen ongeacht het aantal aanwezigeof vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend opde eerste vergadering worden gehouden.

Artikel 27. Verloop van de Algemene Vergadering

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de leden, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. Zij kunnen, in het belang van de vereniging, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met de door de vereniging aangegane vertrouwelijkheids- clausules.
In voorkomend geval, geeft de commissaris antwoord op de vragen die hem door de leden, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. Hij kan, in het belang van de vereniging, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de vereniging aangegane vertrouwelijkheidsclausules. Hij heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak.
De bestuurders en de commissaris kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen.

Artikel 28. Stemming op de Algemene Vergadering

Op de Algemene Vergadering heeft elk lid één stem.
Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn. Kunnen door andere leden vertegenwoordigd worden. Elk lid kan maximum 1 volmacht dragen
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen ven de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve waar het WVV of de statuten anders bepalen.
Bij gelijkheid van stemmen zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn.
Volgende beslissingen vereisen een meerderheid van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden mee-gerekend :
 • Statutenwijziging
Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij 4/5 van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Volgende beslissingen vereisen een meerderheid van 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden:
 • Ontslaan Bestuurder
De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, op vraag van 1/2 van alle leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door geheime stemming.

Artikel 29. Verslag van de Algemene Vergadering

Er wordt verslag genomen van de beslissingen van de Algemene Vergadering in een verslagboek, dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vzw.
Elk lid heeft inzagerecht in dit verslag. Daarnaast worden de leden op de hoogte gebracht van de beslissingen van de Algemene Vergadering door toezending van een kopie van de originele verslagen van de Algemene Vergaderingen.
Toegetreden leden en derden hebben geen recht op inzage in de verslagen vande Algemene Vergadering.

IV. BESTUUR - Hoog praesidium

Artikel 30. Samenstelling van het Bestuur

De vzw wordt bestuurd door een Bestuur, samengesteld uit ten minste 3 bestuurders, al dan niet leden van de vzw.
De bestuurders worden benoemd door een stemming van leden en toegetredeleden, bij 2/3 meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor een termijn van 1 jaar. Bestuurders zijn herbenoembaar.
Om als bestuurder te worden benoemd moet men aan volgende inhoudelijke voorwaarden voldoen:
 • Een preasidiumlid is een regelmatige ingeschreven student aan KU-Leuven of Thomas More in Sint-katelijne-Waver.
 • Het mandaat bedraagt één werkjaar, doch is het onbeperkt hernieuwbaar.
 • De kandidaten dienen hun kandidatuur in bij het aftredend praesidium ten laatste 14 dagen voor de verkiezing.
 • De kandidaten worden voorgesteld op de verkiezingsavond waarbij elke aanwezige student van campus De Nayer één stem per opkomende functie heeft.
 • De stemming gebeurd anoniem
 • Enkel de kandidaten voor het hoog-praesidium worden gestemd ( Praeses , VicePraeses, Quaestor, Ab-actis)
 • Als er tijdens de eerste stemmingsronde geen 2/3de meerderheis is, wordt een tweede stemmingsronde ingelast. In het geval van meer dan twee kandidaten, vallen de kandidaten met de minste stemmen af tijdens de tweede ronde. Tijdens de tweede stemronde is een meerderheid van 1/2de van de stemmen voldoende om verkozen te worden.
 • Om een geldige kandidatuur te kunnen indienen voor de praeses-verkiezing, moet de kandidaat minstens één jaar praesidium-ervaring hebben bij een erkende vereniging of goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid. Bij een Ex aequo bepaalt de praeses of de kandidaat geldig is.
Het Bestuur verdeelt onder zijn leden de functies van:
 • Praeses
 • Vice-Praeses
 • Quaestor
 • Ab-actis
die de taken vervullen die horen bij deze functie zoals omschreven in deze statuten en ter gelegenheidvan hun aanstelling.
Het Bestuur wordt voorgezeten door de Praeses
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden op voorlegging van de nodige bewijsstukken vergoed.

Artikel 31. Coöptatie van bestuurders

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende Algemene Vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de Algemene Vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 32. Bevoegdheden van het Bestuur

Het Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vzw, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of volgens deze statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Die taakverdeling kan niet aan derden tegengeworpen worden, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.
Het bestuur vaardigt alle interne reglementen uit die het nodig oordeelt. Dergelijk intern reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het WVV of de statuten. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de leden meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV.
De recentste versie van het intern reglement ligt steeds ter inzage op de zetel van de vzw.
Indien het Bestuur het intern reglement wijzigt, is ze verplicht dit op de agenda en in de notulen van het Bestuur op te nemen.

Artikel 33. Externe vertegenwoordigingsmacht van het Bestuur

Het Bestuur vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vzw door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur als college, wordt de vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door alle bestuurders, die gezamenlijk handelen.
Het Bestuur of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van de vzw aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vzw binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

Artikel 34. Bekendmakingsvereisten van het Bestuur

De benoeming van de leden van het Bestuur en van de personen gemachtigd om de vzw te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Artikel 35. Vergaderingen van het Bestuur

Het Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter (praeses) zo dikwijls als het belang van de vzw het vereist, en op vraag van een bestuurder, gerichtaan de voorzitter.

Artikel 36. Aanwezigheidsquorum en stemming door het Bestuur

Het Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten als ten minste een meerderheid van de bestuurders aanwezig is op de vergadering.
De besluiten binnen het Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij gelijkheid van stemmen, heeft de voorzitter van het bestuur de doorslaggevende stem.
Besluiten van het Bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders genomen worden.

Artikel 37. Verslag van het Bestuur

Er wordt verslag genomen van de beslissingen van het Bestuur, dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vzw.
Elke bestuurder en elk lid hebben recht op inzage van de verslagen.
De verslagen van de vergaderingen van het Bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.

Artikel 38. Tegenstrijdig belang

Wanneer het Bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in het verslag van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het Bestuur niet toegelaten deze beslissing te delegeren.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het Bestuur over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de Algemene Vergadering voorgelegd; ingeval de Algemene Vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het Bestuur ze uitvoeren.
Deze procedure is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het Bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Artikel 39. Einde bestuursmandaat van rechtswege en door ontslagneming

Als de termijn van het mandaat van een bestuurder verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege op de eerstvolgende Algemene Vergadering.
Daarnaast wordt een bestuurder geacht ontslag te nemen wanneer hij/zij niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de vzw, zoals in de statuten bepaald. De vaststelling daarvan gebeurt door de Algemene Vergadering.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het Bestuur.
Wanneer een bestuurder ontslag neemt, moet hij in functie blijven totdat de Algemene Vergadering redelijkerwijs in zijn vervanging kan voorzien.
Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van deze bestuurder.

Artikel 40. Ontslag van bestuurders

Het mandaat van een bestuurder kan op elk moment worden beëindigd door de Algemene Vergadering met een bijzondere 2/3 meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.
De stemming over het beëindigen van het mandaat van een bestuurder is geheim.

V. HET DAGELIJKS BESTUUR - Laag Praesidium

Artikel 41. Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuur niet rechtvaardigen.
Het Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen.
Als het om meerdere personen gaat, zullen deze personen gezamenlijk handelen, zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigings-macht voor dat dagelijks bestuur betreft.
Het Bestuur is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.
De benoeming van de personen, belast met het dagelijks bestuur, en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank en publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheden blijken en of de personen die de vzw vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

VI. AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS

Artikel 42. Aansprakelijkheid van bestuurders

De bestuurders en dagelijks bestuurders (en alle andere personen die ten aanzien van de vzw werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad) zijn tegenover de vzw aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook tegenover derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.
Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of nalatigheden van dit college hoofdelijk.
Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan het collegiaal bestuursorgaan. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.
Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit het WVV of andere wetten of reglementen is beperkt tot de in art. 2:57 van het WVV opgenomen bedragen.

VII. BOEKHOUDING

Artikel 43. Boekjaar

Het boekjaar van de vzw begint op 01/06 en eindigt op 31/05

Artikel 44. Bedrag boven 1250 euro

Voor financiële zaken van boven de 1250 euro is de gezamenlijke handtekening vereist van de praeses of vice-praeses en de quaestor.

Artikel 45. Boekhouding

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen in het WVV en de betreffende uitvoeringsbesluiten.
Het Bestuur legt de jaarrekening van het voorgaande boekjaar en de begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.
Nadat het Bestuur verantwoording aflegde voor het beleid in het voorgaande jaar, spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders. Dit gebeurt bij afzonderlijke stemming. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extrastatutaire of met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na goedkeuring door de Algemene Vergadering neergelegd in het dossier op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het WVV en de betreffende uitvoeringsbesluiten.

VIII. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 46. Vrijwillige ontbinding van de vzw

De vzw kan op elk ogenblik door de Algemene Vergadering worden ontbonden.
De Algemene Vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen inzake de ontbinding van de vzw, voorgelegd door het Bestuur of door minstens 1/5 van alle leden.
Om op een geldige manier te beraadslagen en te beslissen over de ontbinding van de vzw, moet minstens [2/3] van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering. De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van [4/5] van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
In de vzw's die één of meer commissarissen moeten aanstellen, wordt het voorstel tot ontbinding toegelicht in een door het bestuursorgaan opgesteld verslag, dat wordt vermeld in de agenda van de Algemene Vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa gevoegd cfr. art. 2.110§2 WVV. Wanneer één van deze beide verslagen ontbreken, is het besluit van de Algemene Vergadering nietig.
Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering [X] vereffenaar(s), waarvan zij de opdracht omschrijft.
Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw altijd dat zij “vzw in vereffening” is overeenkomstig het WVV.
Een vzw in vereffening mag haar naam niet wijzigen en slechts onder de voorwaarden bepaald in art. 2:117 WVV haar zetel verplaatsen.

Artikel 47. Bestemming van het vermogen van de vzw na ontbinding

In geval van ontbinding en vereffening, beslist (beslissen) de Algemene Vergadering of de vereffenaar(s) over de bestemming van het vermogen van de vzw. In elk geval wordt het bestemd aan een vereniging met een gelijkaardig belangeloos doel.

Artikel 48. Bekendmakingsvereisten

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd in het verenigingsdossier ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het WVV en haar uitvoeringsbesluiten.

IX. SLOT

Artikel 49. Slot

Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten, zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (`WVV`) en de (toekomstige) uitvoeringsbesluiten van toepassing.
SCWITCH Modelstatuten versie april 2021 cfr. Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019. Template gebaseerd op de eerdere modelstatuten van Marleen Denef op basis van de VZWwet van 27 juni 1921.
*Gebruik van deze template toegestaan voor niet-commerciële doeleinden mits een correcte bronvermelding: `Bron: SCWITCH, www.scwitch.be`. SCWITCH stelt de website en de daarop aangeboden tools zorgvuldig samen en onderhoudt die ook zorgvuldig. Bronnen zijn de wetgeving en andere betrouwbaar geachte bronnen. SCWITCH doet er alles aan om die informatie zo actueel mogelijk te houden. Desondanks kunnen we de juistheid en actualiteit van de informatie niet honderd procent garanderen. Elk geval is specifiek en in zijn context te bekijken. Ook wat betreft de interpretatie en toepassing van de wetgeving, maakt SCWITCH gebruik van betrouwbaar geachte bronnen zoals eerdere rechtspraak en rechtsleer. Maar we kunnen de beoordeling van rechtbanken en hoven, die soeverein oordelen, niet voorspellen. Bedenkingen of twijfels bij de informatie kun je laten weten aan info@scwitch.be.